Thai Print Awards ครั้งที่ 11

การประกาศรางวัล งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล 4 สาขางานพิมพ์